محاسبه نیروی اصطکاک و کشسانی فنر

حجم فایل : 512.3 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 7
بنام خدا فیزیک سال دوم دبیرستان
محاسبه نیروی اصطکاک و کشسانی فنر نیروی اصطکاک در شکل زیر اصطکاک جسم 1 و 2، شتاب حرکت و نیروی تماسی بین دو جسم را بدست آورید.
نیروی کشسانی فنر فنری با ثابت سختی 400 نیوتن بر متر تحت اثر نیروی 80 نیوتن کشیده می شود. تغییر طول فنر را محاسبه کنید.
پایان...